วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จับตาโรคเด่นสัปดาห์ที่ 39

·         สถานการณ์โรคตาแดงจากเชื้อไวรัส  ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557  
            
              ·       ผู้ป่วยในเดือนกันยายนที่ถูกรายงานเข้ามาในสัปดาห์ที่ 39 เพิ่มขึ้น 1.2 เท่า เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ 38 ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 มีจำนวนผู้ป่วยรวม 135,794 ราย โดยมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าค่าพยากรณ์และเกินค่าขอบเขตบนของความเชื่อมั่นที่ 90%
              ·      สถานการณ์การระบาดในทุกภาคของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลาย ยกเว้นจังหวัดแถบภาคตะวันออก ทีมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง และ ณ สัปดาห์ปัจจุบัน จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองกลับสู่สถานการณ์ปกติ ขณะที่จังหวัดตราดมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2.8 เท่า และจังหวัดจันทบุรีมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1.69  เท่า
              ·     ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการระบาดของโรคตาแดงในหลายเมืองของอินเดีย ได้แก่ รัฐมหารัชตะ รัฐปัญจาบ และในจังหวัดซอนลา ของประเทศเวียดนาม  

 สถานการณ์ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกช็อก และไข้เดงกี ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 
        
             ·    สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยเข้าข่ายและผู้ป่วยยืนยันกลุ่มโรคไข้เลือดออกโดยรง. 506 จำนวน 27,541 ราย อัตราป่วย 42.098 ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 25 ราย อัตราตาย 0.04 และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.09
             ·  สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้เสียชีวิตโรคไข้เลือดออกจากจังหวัดเชียงใหม่ 1 รายเมื่อวันที่ 29 ก.ย. เพศหญิง อายุ 13 ปี เริ่มป่วยวันที่ 19 กันยายน รักษาครั้งแรกที่คลินิคเอกชนวันที่ 20 ต.ค. และเสียชีวิตวันที่ 28 ต.ค.
          ·  ประเทศ มาเลเซียซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับภาคใต้ของไทยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนมาก สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (2,472 - 3,142 รายต่อสัปดาห์) ประกอบกับระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้ยังคงเป็นช่วงการระบาดของโรคไข้ เลือดออกจึงยังพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในหลายจังหวัดแล้ว อาจมีความเป็นไปได้ว่ามีผลจากเป็นพื้นที่รอยต่อกับประเทศมาเลเซียที่อาจมี การระบาดถึงกันได้จากการเคลื่อนย้ายประชากรในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป

·         สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557
            
             ·   สถานการณ์ของไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มสูงขึ้น จังหวัดที่ควรมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (มีอัตราป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาสูงเกิน 20 ต่อประชากรแสนคน) และสุรินทร์ (มีสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่สูงเกินร้อยละ 10)
             ·   ในสัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ที่จังหวัดบุรีรัมย์
             ·   ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง ILI ในสัปดาห์ที่ 40 พบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกเท่ากับร้อยละ 4.05

·       สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก  ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2557
             
             ·   จำนวนผู้ป่วยสะสมด้วยโรคมือเท้าปาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 4 ตุลาคม2557 จำนวน 55,877 ราย อัตราป่วย 86.69 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบันการเกิดโรคยังคงมีแนวโน้มลดลง โดยสัปดาห์นี้มีจำนวนลดลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 30.15 (341 ราย) และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยกับปีที่ผ่านมาผู้ป่วยสะสมโดยรวมสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 57.64 (20,430 ราย)
              ·   ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กชาย อายุ 2 ปี จังหวัดระยอง มีประวัติเล่นคลุกคลีกับเด็กข้างบ้านที่ป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก เริ่มป่วยในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 อาการที่พบคือ ไข้สูง มีคลื่นไส้และอาเจียน จึงพาไปรักษาที่สถานพยาบาลอีกหลายแห่งและเสียชีวิตในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 แพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบสารพันธุกรรมไวรัสชนิดเอนเทอโร 71 ทั้งในตัวอย่างน้ำไข้สันหลังและซีรั่ม

·       สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557

              ·     จำนวนผู้ป่วยสะสมด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 จำนวน 1,550 ราย อัตราป่วย 2.44 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 13 ราย อัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร

             ·      ผู้ป่วยในเดือนกันยายนที่ถูกรายงานเข้ามาในสัปดาห์ที่ 39 เพิ่มขึ้น 1.4 เท่า เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ 38 โดยในเดือนกันยายน จากข้อมูลปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 163 ราย และมีผู้ป่วยที่รายงานเข้ามาระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม จำนวน 5 ราย โดยมีผู้เสียชีวิต 1 รายจากจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ต้นปี ขอนแก่นมีผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสรวมทั้งสิ้น 61 ราย เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.64

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น