วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สถานการณ์โรคติดต่อที่น่าจับตามองในช่วงฤดูหนาว

โรคที่มีรูปแบบการเกิดโรคชัดเจน โดยพบจำนวนรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูหนาว

                 ·   โรคสุกใส (Chickenpox) ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยช่วงต้นปี ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี สำหรับการพยากรณ์โรคนั้น คาดว่าช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 จะมีจำนวนผู้ป่วยในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 3,143 ราย และเดือนธันวาคมประมาณ 3,944 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับรายงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอายุ 5-9 ปี จังหวัดที่มีแนวโน้มรายงานผู้ป่วยมาก ได้แก่ อยุธยา ฉะเชิงเทรา เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน
                   ·   โรคหัด (Measles) โดยเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วยช่วงฤดูหนาวจะมีรายงานผู้ป่วยสูงกว่าช่วงฤดูฝน ประมาณ 1.1 เท่า สำหรับการพยากรณ์โรคนั้น คาดว่าในปี 2557 จะมีจำนวนผู้ป่วยในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 62 ราย และเดือนธันวาคมประมาณ 49 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี  ภาคที่มีการรายงานผู้ป่วยสูงสุดในแต่ละปีคือ ภาคใต้ ส่วนพื้นที่หรือจังหวัดที่มีการระบาดของโรคอยู่เป็นประจำในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชลบุรี ตาก และสมุทรสาคร
                   ·    โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) โดยเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วยช่วงฤดูหนาวจะมีรายงานผู้ป่วยสูงกว่าช่วงฤดูฝน ประมาณ 1.1 เท่า สำหรับการพยากรณ์โรคนั้น คาดว่าในปี 2557 จะมีจำนวนผู้ป่วยในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 71,960 ราย และเดือนธันวาคมประมาณ 60,056 ราย ในช่วงฤดูหนาวนี้โรคอุจจาระร่วงที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโรตาไวรัส มักพบในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

               โรคที่มีแนวโน้มจะระบาดและมีรายงานผู้ป่วยมากขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา  

            ·    โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) พบว่า ในทุกเดือนของปี 2557 มีรายงานผู้ป่วยจำนวนมากกว่าปี 2556 สำหรับการพยากรณ์โรคนั้น คาดว่าในปี 2557 จะมีจำนวนผู้ป่วยในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 3,222 ราย และเดือนธันวาคมประมาณ 1,598 ราย
            ·    โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) พบว่า เกือบทุกเดือนของปี 2557 มีรายงานผู้ป่วยจำนวนมากกว่าปี 2556 สำหรับการพยากรณ์โรคนั้น คาดว่าในปี 2557 จะมีจำนวนผู้ป่วย ในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 12,828 ราย และเดือนธันวาคมประมาณ 10,746 ราย
             ·    โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth disease) พบว่า เกือบทุกเดือนของปี 2557 มีรายงานผู้ป่วยจำนวนมากกว่าปี 2556 สำหรับการพยากรณ์โรคนั้น คาดว่าในปี 2557 จะมีจำนวนผู้ป่วยในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 4,653 ราย และเดือนธันวาคมประมาณ 5,020 ราย

               โรคที่มีรายงานจำนวนผู้ป่วยทั้งปี แต่พบมากในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาวและฤดูหนาวต่อฤดูร้อน
                         ได้แก่ โรคหัดเยอรมัน (Rubella) และโรคคางทูม (Mumps)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น