วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ


สธ. ส่งเสริมให้คนไทยงด ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เซื่อหากกคนร่วมใจกันอย่างจริงจังคาดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจะลดลงได้มา


ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยถึงผลของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาว่า จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้อนหลัง 3 ปี เปรียบเทียบช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือนและช่วงเวลาปกติ 9 เดือน พบในช่วงเข้าพรรษามีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยต่อวันลดลงกว่าช่วงเวลาปกติ ส่วนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยต่อวันลดลงกว่าช่วงเวลาปกติเช่นกัน โดยในปี 2555 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงออกพรรษา 9 เดือน จำนวน 10,863 ราย หรือเฉลี่ยต่อวันประมาณ 40 ราย และในช่วงเข้าพรรษา คือ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3,196 ราย หรือเฉลี่ยต่อวันประมาณ 35 ราย จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้เสียชีวิตลดลงประมาณ 5 รายต่อวัน หากทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจงดเหล้าเข้าพรรษากันอย่างจริงจัง และไม่ขับขี่ขณะมึนเมาทั้งช่วงเข้าพรรษาและช่วงเวลาปกติ คาดว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนน่าจะลดลงได้มากกว่านี้อย่างแน่นอน ซึ่งการงด ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากเป็นผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างครอบครัวให้มีความสุขแล้ว ยังเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนน และลดจำนวนผู้เสียชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย  หากมีข้อสงสัยสอบ ถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข 1422 และศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค โทร.0-2590-3333

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น