วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สธ.สรุปสารคริสโซไทล์ที่อยู่ในแร่แร่ใยหินก่อให้เกิดมะเร็งในเหมือง/อุตสาหกรรม


สธ.สรุปสารคริสโซไทล์ที่อยู่ในแร่แร่ใยหินก่อให้เกิดมะเร็ง ชี้พบเพียง 12 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับแร่ใยหินถึง 5 ราย   


นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผย ถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหินคริสโซไทล์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการศึกษาผลกระทบของแร่ดังกล่าว โดยมีข้อสรุปว่า ประเทศไทยใช้แร่ใยหินหลายชนิด ซึ่งขณะนี้ได้ห้ามใช้ไปแล้ว 4 ชนิด ซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพยังเหลืออีก 1 ตัวคือคริสโซไทล์(Chrysotile) ที่ต้องหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในบริบทของประเทศไทย ซึ่งจากที่ประชุมได้พิจารณาพบหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอจำนวนผู้ป่วยใน ประเทศไทยที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยมีน้อยมาก พบเพียง 12 ราย ในจำนวนนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน 5 ราย ที่ประชุมจึงมุ่งไปที่หลักฐานการวิจัยอ้างอิงจากต่างประเทศ ซึ่งในประเทศจะมีการปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการตรวจ วินิจฉัย การคัดกรองและการเฝ้าระวังโรคไม่เฉพาะโรคจากแร่ใยหินเท่านั้นแต่ยังรวมถึง โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพอื่นๆ ด้วยให้ข้อมูลเป็นที่น่าเชื่อถือ ครบถ้วนในการดูแลสุขภาพของประชาชนและผู้ใช้แรงงาน  จากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับคริสโซไทล์ที่ใช้กันอยู่ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ข้อสรุปว่าสารนี้จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับแอลกอฮอล์และ บุหรี่ แต่เมื่อเทียบกับตัวสารก่อมะเร็งชนิดอื่นพบว่าเกิดได้น้อยกว่า โดยก่อให้เกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอด 

(Mesothelioma) ได้ 1 ต่อ 500 และมะเร็งปอด 1 ต่อ 50 ดังนั้นจึงอาจจะยังไม่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับแร่ใยหินชนิดอื่นที่ถูกห้ามใช้ ไปแล้วและยังมีหลายประเทศคัดค้านฤทธิ์การก่อมะเร็งของสารชนิดนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและเวลาการสัมผัสซึ่ง มาตรฐาน อุตสาหกรรมกำหนดจะต้องไม่เกิน 0.1 ไฟเบอร์/ซีซี/ปี ผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานในเหมืองแร่ใยหิน ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีแร่ใยหิน คริสโซไทล์ฟุ้งกระจายมากอย่างชัดเจน ส่วนในชุมชนทั่วไปยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แต่จะต้องติดตามอย่างต่อ เนื่องต่อไป โดยจะจัดทำรายงานผลสรุป และให้ผู้แทนจากสมาคมอุรเวช กลั่นกรองวิชาการร่วมกับทีมเลขานุการ ก่อนแจ้งเวียนให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องตามมติ หากไม่มีการแก้ไข ก็จะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปลายเดือนสิงหาคม 2556

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น