วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชายรักชาย' ติดเอดส์พุ่งไม่หยุด เหตุหลักใช้ถุงยางแค่ร้อยละ 65


ชี้กลุ่มชายรักชายยังเป็นกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เนื่องจากยังไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันหลังพบใน กทม.ติดเอดส์พุ่งกว่า 61% เหตุหลักใช้ถุงยางแค่ร้อยละ 65 


นพ.วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน ผู้ทำการศึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ เพื่อดำเนินงานด้านเอดส์ของ กทม. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบายเผยถึง สถานการณ์ว่า ปี 2556 กทม.มีผู้ติดเชื้อสะสม 163,000 คน ยังมีชีวิตประมาณ 64,000 คน และมีผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ 2,300 คน โดยร้อยละ 61.2 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในกลุ่มชายรักชาย ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักเห็นความสำคัญ มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงและไม่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในช่วงอายุ 17-24 ปี ที่มีการติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด เสนอให้ กทม. เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนยุทธศาสตร์รณรงค์ให้กลุ่มชายรักชายให้ตระหนักในความเสี่ยง ใช้ถุงยางอนามัยให้ได้มากกว่า ร้อยละ 80 เพราะขณะนี้มีการใช้ถุงยางเพียงร้อยละ 65 ดังนั้นต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ สำหรับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ในกลุ่มของการซื้อขายบริการทางเพศมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการใช้ถุงยางถึงร้อยละ 80 และพบการติดเชื้อจากการใช้สารเสพติดลดลงในระดับหนึ่ง เนื่องจากขนาดประชากรกลุ่มนี้ลดลง การใช้เข็มร่วมกันลดลง ความถี่ในการฉีดลดลง เป็นผลจากการรณรงค์ในการป้องกันและการบำบัด แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น