วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ไทยเจ้าภาพประชุมเอดส์พ.ย.สธ. มี นโยบายลดโรคเอดส์ให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2559 และพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการป้องกันและรักษา


นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า สธ. มี นโยบายลดโรคเอดส์ให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2559 คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) รายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิต จากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ ซึ่งเหล่านี้เป็นความร่วมมือกันทั่วโลก โดยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้จัดให้มีการประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรค เอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11 (ICAAP 11) ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 นี้ ในหัวข้อการประชุมว่า "เอเชียและแปซิฟิก : เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้ ด้วยการลงทุนในนวัตกรรม" ซึ่งจะให้ความสำคัญกับนวัตกรรม การเพิ่มการลงทุนและมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิด 3 ศูนย์ในภูมิภาคนี้ โดยไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเนื่อง จากผ่านเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ เช่น มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เจ้าภาพหลักไม่ใช่ภาครัฐ แต่ต้องเป็นองค์กรเอกชนด้านเอดส์   ทั้งนี้ การประชุม ICAAP จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม เอดส์โลก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการป้องกันและรักษา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น