วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

ปภ.ซ้อมแผนรับมือไวรัสโคโรน่า


สธ.ร่วมกับ ปภ.จัดการฝึกซ้อมแผนรับมือไวรัสโคโรน่า หลังสถานการณ์ระบาดใน 9 ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศตะวันออกกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่า จากข้อมูลพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าใน 9 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันออกกลาง องค์การอนามัยโลกจึงได้ให้ประเทศสมาชิกเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนก.ย.-พ.ย.2556 เป็นช่วงที่คนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากกรณีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนในรูปแบบการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise) ในวันที่ 6 ก.ย. 2556 ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ 2 สถานการณ์สมมติ ได้แก่ การพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศไทยในวงจำกัด และ ในวงกว้าง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลไกการ เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากร การประสานงาน การสั่งการแก้ไขปัญหา การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการเฝ้าระวัง โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและการควบคุม การแพร่ระบาดของโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ  การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพและเครื่องมือในการป้องกัน และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น