วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้อคิด คำแนะนำ โรคมือ เท้า ปาก

คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก
ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก   ในขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง แต่การที่มีการระบาดอย่างกว้างขวางก็มีผลกระทบต่อเด็กรวมถึงโรงเรียนและผู้ปกครอง  และที่เชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก นี้ยังสามารถทําให้เกิดอาการอื่นๆ ที่หลากหลาย ดังนั้นส่วนหนึ่งเด็กที่ป่วยจะมีทั้งแผลในปาก ร่วมกับตุ่มน้ําที่มือ เท้า และอาจพบที่ก้นด้วย แต่บางรายมีเพียงแผลในปากเพียงอย่างเดียว ทําให้ครูและผู้ปกครองไม่ได้แยกเด็กเหล่านี้ออกจากกลุ่มเพื่อน ในขณะที่เด็กบางรายเริ่มด้วยอาการไข้นํามาก่อน 1  วัน  ซึ่งในช่วงที่มีไข้เพียงอย่างเดียวเด็กก็สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นๆ ได้ ดังนั้นเมื่อพบเด็กที่มีอาการดังกล่าว พยายามให้เด็กหยุดเรียนจนครบ 1 สัปดาห์ นับจากวันเริ่มป่วย

สําหรับกรณีที่มีการปิดโรงเรียนนั้น เป็นมาตรการควบคุมป้องกันโรคหลังพบมีเด็กป่วย  เป็นโรคมือเท้าปากเกิดขึ้น ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีๆและปิดชั่วคราว เพื่อรณรงค์ทําความสะอาดโรงเรียน สถานที่ต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยง ถือเป็นเรื่องปกติ  เพื่อดูแลเรื่องความสะอาดไม่ให้เชื้อจากคนป่วยแพร่ไปติดต่อเด็กอื่นๆ  เนื่องจากโรคมือเท้าปากนี้ ติดต่อโดยวิธีการสัมผัส ดังนั้นจึงขอให้ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอายุต่ํากว่า 5 ขวบซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสําคัญของโรคนี้ ช่วยกันหมั่นดูแลความสะอาดสถานที่ ของเล่น ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หรือยึดหลักปฏิบัติ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ก็จะป้องกันโรคมือ เท้า ปากได้   และหากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ขอให้พาไปพบแพทย์ทันที

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น