วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เร่งฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก


จ.ปทุมธานี ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อลดจำนวนอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรค ดร.เฉลิมพล เจษฎางกูล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย จ.ปทุมธานีเผยว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทำให้เทศบาลเมืองลาดสวายต้องดำเนินการควบคุมป้องกัน โดยตลอดทั้งปีจะมีการดำเนินกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ได้ให้กองสาธารณสุข ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหลักของการป้องกันควบคุมโรคโดยดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนในทุกพื้นที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ขึ้น ในส่วนของการดำเนินการควบคุม และป้องกันไข้เลือดออกให้ดำเนินการอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน และประชาชนนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อลดจำนวนอัตราการป่วย และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกของคนในชุมชน  รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจาก และยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตราย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุม ทำลายตัดวงจรแหล่งเพาะพันธุ์ยุงไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค ลดปัญหาการแพร่ระบาด และลดอัตราป่วยในเขตตำบลลาดสวาย อีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)โดยเชิญหน่วยงานที่มีส่วนร่วมประชุมวางแผนงานการดำเนินโครงการโดยการ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมอุปกรณ์วัสดุในการอบรม พร้อมทั้งเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์แบบสอบถามและแบ่งกลุ่ม อสม. เพื่อสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลเมือง
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น