วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

สธ.ขายบัตรประกันสุขภาพ แม่-เด็กต่างด้าวเข้าถึงบริการที่จำเป็น


กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายกำหนดกลุ่มหญิงต่างด้าวที่ตั้งครรภ์และเข้ามาทำงานซื้อบัตรประกันสุขภาพ เพื่อเข้าถึงบริการที่จำเป็นนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีนโยบายให้การดูแลสุขภาพประชาชนตาม กลุ่มรายอายุ 4 กลุ่ม ได้แก่ 0-5 ปี อายุ 6-20 ปี อายุ 21-60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ตั้งเป้าพัฒนาให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย กลุ่มอายุ 21-60 ปี เน้นการมีสุขภาพดี ส่วนอายุ 60 ปี ดูแลสุขภาพก่อนถึงวาระสุดท้ายชีวิตโดยกระทรวงสาธารณสุข จะเน้นใช้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การเข้าถึงบริการ คุณภาพบริการ และการบูรณาการ ดูแลร่วมกับหน่วยงานอื่น  
     นอกจากนี้ในกลุ่มของหญิงต่างด้าวที่ตั้งครรภ์ และเข้ามาทำงานหรือติดตามสามีเข้ามา กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพราคา 2,200 บาท และค่าตรวจสุขภาพอีก 600 บาท รวม 2,800 บาท ส่วนลูกหลังคลอดจะต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพในอัตรา 365 บาทต่อคนต่อปีส่วน เรื่องคุณภาพบริการ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเกณฑ์มาตรฐานระบบการ ฝากครรภ์ มีการจัดทำตัวชี้วัดทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สำหรับ การจัดระบบการดูแลต่างด้าว โดยเฉพาะตามแนวชายแดน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบการสาธารณสุขแนวชายแดนร่วมกับองค์กร นานาชาติ และประเทศเพื่อนบ้าน มีขั้นตอนการพัฒนา 3 ขั้น ขั้นแรกคือ การสร้างระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาบุคลากร โดยรับบุคลากรสาธารณสุขจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าทำงานในโรงพยาบาลแนวชายแดนไทย โดยได้รับใบอนุญาตชั่วคราว และมีสิทธิ์รับการพัฒนาศักยภาพต่อในไทย ขั้นที่  2 สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยสร้างหน่วยบริการปฐมภูมิในประเทศเพื่อนบ้านตลอดแนวชายแดนไทยระบบส่งต่อในชุมชน และโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิรับผิดชอบดูแล ทั้งการควบคุมโรคเอชไอวี เอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และการดูแลรักษาขั้นพื้นฐาน และขั้นที่ 3 ระบุสิทธิประโยชน์หลักและพัฒนารูปแบบ ระบบการเงินด้านสุขภาพ เพื่อเริ่มต้นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยไทยพร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเงินการคลังด้านสุขภาพร่วมทำงานกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรนานา ชาติเพื่อให้ได้รูปแบบ หลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น