วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

ไฟเขียวปรับภาษีเหล้า 'คอนอก'อ้วกแน่! เบียร์กระป๋องขึ้น 2 บ.คณะรัฐมนตรีมีมติออกพระราชกำหนดแก้ไขพระราชบัญญัติสุราเพื่อขยายเพดานเก็บภาษีเหล้า มีผลบังคับใช้ 4 กันยายนนี้
ชี้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นทุกยี่ห้อ 


นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ก.แก้ไข พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493  เพื่อปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต เนื่องจากสินค้าเกือบทุกรายการมีอัตราภาษีชนเพดานแล้ว และจะทำให้สามารถดูแลการจัดเก็บภาษีได้ครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้าที่มีราคาสูง กลุ่มสินค้าที่มีระดับแอลกอฮอล์สูงและกลุ่มสินค้าที่มีปริมาณมากแต่แอลกอฮอล์น้อยในลักษณะที่เหมาะสมได้ตามพัฒนาการของสินค้าที่ผลิตขึ้น พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการลงพระปรมาภิไธยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอร่าง พ.ร.ก.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยระหว่างนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องของกฎกระทรวงเพื่อกำหนดโครงสร้าง ภาษีสรรพสามิต  การที่ พ.ร.ก.ได้รับโปรดเกล้าฯ แล้ว เท่ากับกฎหมายมีผล ดังนั้น การทำกฎกระทรวงเพื่อกำหนดโครงสร้างภาษีใหม่เป็นเรื่องที่ทำได้ แต่ขณะนี้อยู่ในชั้นดำเนินการ คงต้องรอให้มีผลทางกฎหมายถึงจะบอกได้มากกว่านี้ และยืนยันว่า รัฐบาลไม่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีเพื่อให้มีรายได้จากภาษีสุราเพิ่มขึ้นโดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่  4 กันยายนนี้ ทั้งนี้ ยังมีการจำแนกประเภทของสุราให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย พ.ร.ก.ฉบับนี้ได้แยกประเภทของสุราจาก 2 ประเภทเป็น 5 ประเภทคือ 1.เบียร์ 2.ไวน์ 3.สุราแช่อื่นๆ ที่ไม่ใช่สุราแช่พื้นเมือง 4.สุรากลั่น เช่น สุราขาว สุรา ผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ และ 5.สุรากลั่นอื่นๆ ซึ่งอัตราภาษีใหม่ตามโครงสร้างภาษีใหม่ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น