วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สคร.9 หวั่นวัยโจ๋เหนือล่างเอดส์พุ่งเหตุมีเซ็กซ์เร็วขึ้นกระตุ้นใช้ถุงยางสคร.9 หวั่นเยาวชนในภาคเหนือตอนล่างติดเอดส์พุ่ง เหตุมีเซ็กซ์เร็วขึ้นกระตุ้นใช้ถุงยางป้องกันโรค 


เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้า กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก เผยว่าในปี 2555 ข้อมูลจากการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ ตาก) เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็กวัยรุ่น วัยเรียน พบกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีพฤติกรรม ที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ยต่ำมากเพียง 13.4 ปี กลุ่มคู่นอนครั้งล่าสุดของเด็ก ม.5 นั้น มากที่สุด คือ กับแฟนหรือคู่รัก (ร้อยละ 79.2) รองลงมาคือกับหญิงอื่นที่รู้จักผิวเผิน (ร้อยละ 14.8) กับหญิงให้บริการพิเศษ และกับเพศชายด้วยกัน เท่าๆ กัน คือ (ร้อยละ 3.0) ส่วนการ มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดนั้น พบว่านักเรียนชายกลุ่มตัวอย่าง ม.5 ดังกล่าว ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันตนเองเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน เพียงร้อยละ 56.25 เท่านั้น เฉพาะในกลุ่มตัวอย่างสำรวจที่เป็นนักเรียนชายชั้น ม.5 ในจังหวัดพิษณุโลก พบมีการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ของคู่นอน จำนวนร้อยละ 65.35 ส่วนที่เหลืออีกถึงร้อยละ 34.65 ไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน        

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น