วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในต่างประเทศ

ตามที่มีรายงานจากสื่อมวลชน ว่าพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นเชื้อในกลุ่มเดียวกับโรค
ซาร์ส และทําให้มีผู้ป่วยแล้ว 2 ราย ในจํานวนนี้ เสียชีวิต 1 ราย นั้น 
ศูนย์ข่าวกรอง สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่  ได้ทําการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การอนามัย
โลก รายงาน ณ วันที่ 23  กันยายน พ.ศ. 2555 พบรายละเอียดว่า  องค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งจากสหราช
อาณาจักรเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555 ว่า พบผู้ป่วยหนึ่งรายมีอาการของระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
ร่วมกับมีภาวะไตวาย โดยมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ เป็น
ผู้ป่วยชายชาวกาตาร์ อายุ 49 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีมาก่อน เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 3 กันยายน โดยมีประวัติ
การเดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียก่อนเริ่มมีอาการ และเมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้ป่วยได้รับการรักษาใน
แผนกผู้ป่วยหนักในกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ต่อมาวันที่ 11 กันยายน ผู้ป่วยได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อยัง
สหราชอาณาจักร และได้รับการยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากสหราชอาณาจักร ว่าพบเชื้อโคโรนา
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (Novel  Coronavirus)  โดยได้มีการเปรียบเทียบลักษณะการเรียงตัวของลําดับยีนของเชื้อ
ไวรัสที่แยกได้จากผู้ป่วยรายนี้ กับเชื้อไวรัสที่พบในผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้จาก Erasmus  University  Medical
Centre ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งแยกเชื้อจากเนื้อเยื่อปอดของผู้ป่วยอายุ 60 ปี ชาวซาอุดิอาระเบียที่
เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ และพบว่า มีความคล้ายคลึงกันประมาณร้อยละ 99.5 โดยพบลักษณะที่ไม่ตรงกันเพียง
1 นิวคลีโอไทด์ ซึ่งเชื้อโคโรนาไวรัส ถือเป็นเชื้อในกลุ่มเดียวกันกับเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคไข้หวัดและโรคซาร์ส
และขณะนี้ องค์การอนามัยโลกอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญทางสาธารณสุข
ของผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดใหม่นี้ในผู้ป่วยทั้ง 2 ราย อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ องค์การอนามัย
โลกยังไม่แนะนําให้มีการจํากัดการเดินทางแต่อย่างใด
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขประเทศซาอุดิอาระเบีย ณ วันที่ 22 กันยายน
พ.ศ. 2555 ได้ออกข่าวแจ้งประชาชนเกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจะเป็นช่วงของการประกอบพิธีฮัจจ์ จึงควรเพิ่มการระมัดระวัง
ด้านสุขอนามัย การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัย หากต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก
และหมั่นเปลี่ยนหน้ากากอนามัยบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขประเทศซาอุดิอาระเบียได้ติดตาม
สถานการณ์ทั้งระดับพื้นที่ ภูมิภาค และระดับโลก และมีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับ
นานาชาติอย่างใกล้ชิด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น